Έντυπα αδειών ειδικού σκοπού

Αιτήσεις εκπαιδευτικών:

 1. Αίτηση εκπαιδευτικών για άδεια ειδικού σκοπού για φύλαξη τέκνων.
 2. Αίτηση εκπαιδευτικών για μείωση ωραρίου κατά 25%. (Επισημαίνεται ότι η μείωση του ωραρίου κατά 25% αφορά εξωδιδακτικές υποχρεώσεις)
 3. Αίτηση εκπαιδευτικών για άδεια ειδικού σκοπού ευπαθείς ομάδες.
 4. Αίτηση εκπαιδευτικών για άδεια ειδικού σκοπού (κατ΄οίκον).

Υπεύθυνες δηλώσεις εκπαιδευτικών/γονέων:

 1. Υπεύθυνη δήλωση γονέων για μη παρακολούθηση μαθημάτων.
 2. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού για σχολεία/βρεφικούς σταθμούς φοίτησης τέκνων.
 3. Υπεύθυνη δήλωση συζύγων εκπαιδευτικών που εργάζονται.

Πρότυπα αποφάσεων χορήγησης αδειών ειδικού σκοπού για σχολεία:

 1. Απόφαση για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για φύλαξη τέκνων.
 2. Απόφαση άδειας ειδικού σκοπού για ευπαθείς ομάδες.
 3. Απόφαση άδειας ειδικού σκοπού (κατ’ οίκον).

Βεβαίωση φοίτησης μαθητών σε σχολείο, ημέρες λειτουργίας της τάξης/του τμήματος και ωράριο λειτουργίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση αδειών ειδικού σκοπού:

 1. για φύλαξη τέκνων: α) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικού για το σχολείο/βρεφικό σταθμό που φοιτούν τα τέκνα ή Βεβαίωση σχολείου/ βρεφικού σταθμού ότι το τέκνο φοιτά εκεί καθώς και τις ημέρες και το ωράριο λειτουργίας του β) Υπεύθυνη δήλωση συζύγου εκπαιδευτικού ότι εργάζεται.
 2. για ευπαθείς ομάδες: Ιατρική γνωμάτευση ή Βεβαίωση ΚΕΠΑ ή Γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου
 3. κατ’ οίκον: Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που έδωσε την οδηγία πότε και για ποιο λόγο και το ακριβές χρονικό διάστημα ή Υπεύθυνη Δήλωση του εκπαιδευτικού από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία του αρμόδιου φορέα που έδωσε την οδηγία πότε και για ποιο λόγο και το ακριβές χρονικό διάστημα

Οι άδειες ειδικού σκοπού χορηγούνται από τους/τις Διευθυντές/-ντριες και Προϊσταμένους/-μένες των σχολικών μονάδων με εξαίρεση τις άδειες ειδικού σκοπού που αιτούνται οι Διευθυντές/-ντριες και Προϊστάμενοι/-μένες για τους οποίους οι άδειες χορηγούνται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.