Χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές με δυσίατα νοσήματα

Διαβάστε το υπ’ αρ. 147806/Ε2/07-09-2017 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα.

Read more

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινοποιούμε τη υπ’ αρ. 99262/Ε2/14-06-2017 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018 σε εκπαιδευτικούς της

Read more

Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε το έγγραφο του ΥΠΠΕΘ για τη χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Read more

Χορήγηση άνευ αποδοχών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να  να τους χορηγηθεί άδεια άνευ αποδοχών για το σχολικό έτος 2014-15 να υποβάλουν αίτηση έως και  30 Ιουνίου 2014.

Read more

Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Read more

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Read more

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων των μονίμων εκπαιδευτικών. Δείτε το σχετικό έγγραφο

Read more

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 – Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14. Υποβολή αιτήσεων έως 19-08-2013.

Read more