1) Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ για τα έργα: α) Εξειδικευμένη (παράλληλη-Σχ. Νοσηλευτές-ΕΒΠ), β) Ψυχολόγοι γ) ΕΚΟ (Τάξεις υποδοχής – ΖΕΠ) δ) Αγγλικά στα Νηπ/γεία

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα ΕΣΠΑ

Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ

Αίτηση για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου ΕΣΠΑ

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ

Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή