2) Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ παράλληλης και ΕΕΠ & ΕΒΠ σε σχολεία γενικής παιδείας

Τα έντυπα αφορούν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ με τίτλο: “Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/-τριών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση” με κωδικό ΟΠΣ: 6001727 του περιφερειακού προγράμματος: “Ιόνια Νησιά”.

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2021-2027

Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2021-2027

Αίτηση για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2021-2027

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2021-2027

Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή Ιόνια Νησιά ΕΣΠΑ 2021-2027