Έντυπα αναπληρωτών ΕΣΠΑ για τα έργα: α) Προσχολική Εκπ/ση (Νηπιαγωγοί), β) Ενιαίος Τύπος ολοήμερου Δ.Σ. (Δάσκαλοι & Ειδικότητες Γενικής Παιδείας), γ) ΣΜΕΑΕ και Τμ.Εντ.

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας σε Σχολική Μονάδα ΕΣΠΑ 2021-2027

Υπεύθυνη Δήλωση Αναπληρωτών ΕΣΠΑ 2021-2027

Αίτηση για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου ΕΣΠΑ 2021-2027

Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας ΕΣΠΑ 2021-2027

Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή ΕΣΠΑ 2021-2027