Μισθολογικά

  1. Ν. 4354/2015: Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
  2. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176 /Α΄).
  3. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 2/1868/ΔΕΠ/8-2-2018: Άρση της αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης της παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015.
  4. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016: Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (αναπληρωτές)
  5. Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ 169228/Ε2/ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/12-10-2016: Προϋπηρεσία, μεταπτυχιακά – διδακτορικά, Μ.Κ. για μισθολογική εξέλιξη αναπληρωτών – Δικαιολογητικά αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη
  6. Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 2/77507/ΔΕΠ/5-11-2019: Παροχή οδηγιών σχετικά με την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των κατόχων μεταπτυχιακών σπουδών – ενστάσεις στο ΑΣΕΠ