Γνωστοποίηση συνταξιοδοτικής νομοθεσίας

Σας γνωρίζουμε ότι τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4336/2015 (Φ.Ε.Κ.94 τ.Α΄/14-8-2015), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ.129 τ.Α΄/17-10-2015) και του άρθρου 1 του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ.143τ.Α΄/09-11-2015), σύμφωνα με τις οποίες επέρχονται σημαντικές αλλαγές στην μέχρι σήμερα ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Επιπλέον, κοινοποιούμε την αριθμ.Φ.80000/36355/1232/27-10-2015  σχετική εγκύκλιο του Υπ. Εργασίας, καθώς και την αριθμ.124069/0092/10-11-2015  σχετική εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.

You May Also Like