Α΄ Κύκλος Κινητικότητας 2019

Σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την έναρξη του Α΄ Κύκλου του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας  έτους 2019 στην ιστοσελίδα www.apografi.gov.gr . Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται από 03 Δεκεμβρίου έως και την 17η Δεκεμβρίου 2019.

Σε περίπτωση που ένας εκπαιδευτικός επιθυμεί να μεταταχθεί σε διοικητικό κλάδο αφού υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αιτηθεί από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης, που ανήκει οργανικά, πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στο Υπουργείο από τη Δ/νση Εκπ/σης μαζί με τα εξής:

1) Αίτηση του εκπαιδευτικού (με την οποία να αιτείται την αποδέσμευση από τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα)

2) Αίτηση του εκπαιδευτικού την οποία υπέβαλε στο apografi.gov.gr.

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ ή κατώτερης βαθμίδας, όπου θα δηλώνει ότι συναινεί να μεταταχθεί σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας βάσει του Ν. 4310/2014, αρ. 80 (ΦΕΚ 258/ΤΑ/08-12-2014).

4) Απλό αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων

You May Also Like