Μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού

Διαβάστε το υπ’ αρ. 37338/Δ2/13-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με την οποία διαβιβάζει την υπ΄αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 16393/09-03-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»

You May Also Like