Ανακοινοποίηση Πίνακα Μορίων για Οριστική Τοποθέτηση-Βελτίωση

Διαβάστε τον ανακοινοποιημένο πίνακα μορίων εκπαιδευτικών της ΔΠΕ Λευκάδας ο οποίος τροποποιήθηκε λόγω ένταξης εκπαιδευτικών σε Ειδική Κατηγορία Μετάθεσης και ως εκ τούτου προτάσσονται στη σειρά τοποθέτησης. Η προθεσμία υποβολής δήλωσης προτίμησης για οριστική τοποθέτηση – βελτίωση παρατείνεται έως την Πέμπτη, 30-03-2023 και ώρα 11:00 π.μ.. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα διαλαμβανόμενα της υπ’ αρ. πωτ.  623/17-03-2023 πρόσκλησης του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας.

Οι εκπαιδευτικοί, που έχουν ήδη καταθέσει δήλωση προτίμησης, έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να επαναϋποβάλουν την αίτησή τους μέχρι το πέρας της νέας προθεσμίας

You May Also Like