Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λευκάδας

Κοινοποιούμε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Ιονίων Νήσων για τον ορισμό Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Λευκάδας και τη σχετική αίτηση.

You May Also Like