Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1256/1982

Σύμφωνα με τον Ν. 1256/1982, όσοι μισθωτοί του Δημοσίου έχουν πρόσθετες αμοιβές από άλλους Φορείς πέρα της οργανικής τους οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα γραφέια της Διεύθυνσης μέχρι την Πέμπτη, 16/2/2017 και 12:00 μ.μ.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

You May Also Like