Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Κοινοποιούμε το υπ’ αρ. 92665/Ε2/02-06-2017 έγγραφο ΥΠΠΕΘ στο οποίο περιλαμβάνονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4452/2017 για αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

You May Also Like