Χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές με δυσίατα νοσήματα

Διαβάστε το υπ’ αρ. 147806/Ε2/07-09-2017 έγγραφο ΥΠΠΕΘ σχετικά τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που πάσχουν από δυσίατα νοσήματα.

You May Also Like