Σειρά κατάταξης για τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α φάσης

Δείτε τον πίνακα με τη σειρά κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλήφθηκαν από 05/09/2018 έως 07/09/2018 σε σχολεία αρμοδιότητάς μας και τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αρ. 35557/Δ2/09-04-2003 Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. Φ.361.1/697/126794/14-10-2009 και Φ.361.1/74/28599/Δ1/18-03-2010 διευκρινιστικές εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ.

You May Also Like