Πρόσκληση εκπαιδευτικών ΠΕ86 για αποσπάσεις σε Γενικές και Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΥΠΠΕΘ και σε ΔΟΑΤΑΠ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 84745/ΓΔ1/28-05-2019 πρόσκληση του ΥΠΠΕΘ για απόσπαση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων και στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 καθώς και για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αθήνα) σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019).

You May Also Like