Χορήγηση-ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Διαβάστε την υπ’ αρ. 86104/Ε3/30-05-2019 εγκύκλιο ΥΠΠΕΘ σχετικά με τη χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

You May Also Like