Τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από Β/θμια Εκπαίδευση

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2369/16-09-2019 απόφαση του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την τοποθέτηση διατεθειμένων εκπαιδευτικών από τη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας στην Υπηρεσία μας, η οποία στηρίχτηκε στην υπ’ αρ. 5536/16-09-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ: 6ΣΚΘ4653ΠΣ-ΧΦΒ).

You May Also Like