Σύνδεσμοι από μουσεία και φορείς εκπαιδευτικού υλικού

Διαβάστε το υπ’ αρ. 44336/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ανάρτηση σε ιστοσελίδες του Υ.ΠΑΙ.Θ. συνδέσμων από μουσεία και άλλους φορείς με εκπαιδευτικό υλικό και εκπαιδευτικά παιχνίδια».

You May Also Like