Μετάβαση εκπαιδευτικών στην εργασία

Διαβάστε το υπ’ αρ. 50917/Ε3/4-5-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τη γνωστοποίηση των υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27818/3.5.2020 (ΦΕΚ 1648 τ. Β’/2020) και Δ1α/ΓΠ.οικ.27820/3.5.2020 (ΦΕΚ 1649 τ. Β’/2020) Κ.Υ.Α. σχετικά με τη μετάβαση εκπαιδευτικών από και προς την εργασία τους.

You May Also Like