Αξιολογικοί πίνακες υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Ανακοινώνονται οι πίνακες των υποψήφιων διευθυντών:

  1. που πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής και
  2. μοριοδότησης των αντικειμενικών τους κριτηρίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά σχολική μονάδα.

Κατάθεση ενστάσεων υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας σε αποκλειστική προθεσμία τριών  (3) ημερών, από 4 έως και 8 Ιουνίου 2015.

Δείτε τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων, τον πίνακα μοριοδότησης αξιολογικών μονάδων και το έντυπο ένστασης

You May Also Like