Ρυθμιστική εγκύκλιος για προσλήψεις-τοποθετήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων

Διαβάστε την υπ’αρ. 104627/ΓΔ5-10-08-2020 (ΦΕΚ: 3344-τ. Β) απόφαση του ΥΠΑΙΘ , η οποία εκδόθηκε και σε μορφή εγκυκλίου με ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ, με την οποία ρυθμίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

You May Also Like