Προκήρυξη – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Διευθυντών σχολικών μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 2333/08-12-2022 προκήρυξη-πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων ΔΠΕ Λευκάδας.

Η υποβολή της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (https://schooldirectors.minedu.gov.gr) από Παρασκευή 09-12-2022 έως και Τετάρτη 28-12-2022 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων στηρίζεται στις διατάξεις του Ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136 τ. Α / 3-8-2021) , σύμφωνα και με την υπ’ αρ. Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3 / 02-12-2022 Y.A. «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Ε. Κ.» (ΦΕΚ 6141 τ. Β΄ / 3-12-2022).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που θα αιτηθούν από τη Διεύθυνσή μας Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών και κάθε είδους βεβαίωση για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, να υποβάλουν την αίτησή τους για έκδοση των εγγράφων το συντομότερο δυνατό  προκειμένου να τα έχουν εγκαίρως στην κατοχή τους για να τα αναρτήσουν στην πλατφόρμα.

You May Also Like