Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2023

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα  στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 126425/Ε2/14-10-2022 εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2023. Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις  προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση  έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Δείτε την αίτηση για αμοιβαία μετάθεση που στάλθηκε από το τμήμα Γ΄ του ΥΠΑΙΘ.

You May Also Like