Ενημέρωση για υποβολή αίτησης παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159/τ. Α΄/01-08-2008), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25/τ. Α΄/17-02-2021) και (εξακολουθεί να) ισχύει, και αναφέρεται στο υπ’ αρ. 5420/Ε3/18-01-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘA, όσοι έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν θα υποβάλλουν την αίτηση παραίτησή τους από Πέμπτη 01-2-2024 έως και Δευτέρα 12-2-2024 (αποκλειστική προθεσμία).

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να κατατίθεται  στη Διεύθυνσή μας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθ. 148 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ. Α΄/2007).

Ισχύει και για το τρέχον σχολικό έτος η δυνατότητα της εξ αποστάσεως υποβολής της αίτησης παραίτησης ή / και ανάκλησης αυτής μέσω της υπεύθυνης δήλωσης της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) σύμφωνα με το υπ’ αρ. 41410/Ε3/30-03-2020 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ.

Διαβάστε τα σχετικά:

  1. Ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας
  2. Αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότησης
  3. Απαραίτητα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση

You May Also Like