Πειθαρχικές Υποθέσεις “e-Peitharxika” της ΕΑΔ

Διαβάστε την υπ’ αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/248/οικ. 690/11-1-2024 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κοινοποιήθηκε σε μας με το υπ’ αρ. Φ277/9/4554/Ε2/16-01-2024 έγγραφο ΥΠΑΙΘΑ, σχετικά με την καταχώριση στοιχείων για τυχόν πειθαρχικές διώξεις δημόσιων λειτουργούν που ανήκουν στη Διεύθυνσή μας στη νέα εφαρμογή “e-Peitharxika” της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας είναι υποχρεωμένοι να διαβιβάσουν τα δεδομένα τους στην Ε.Α.Δ. σε περίπτωση έναρξης πειθαρχικής δίωξης εις βάρους τους.

Τέλος, ενημερώνουμε όλους τους εκπαιδευτικούς ως προς την τυχόν επεξεργασία από την ίδια την Ε.Α.Δ. για τους σκοπούς που καθορίζει η ίδια, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η τυχόν επεξεργασία των ανωτέρω στοιχείων, προσωπικών δεδομένων από τους έχοντες δικαίωμα πρόσβασης κατά λόγο αρμοδιότητας στην εφαρμογή είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας, η οποία έχει ανατεθεί στους υπεύθυνους επεξεργασίας αυτών και κατά συνέπεια, είναι νόμιμη και θεμιτή σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο οικείο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και ν.4624/2019).

You May Also Like