Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2024

Για τις Αμοιβαίες Μεταθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα  στο Μέρος 3ο, Κεφ. Β. της με αριθμ. 114645/Ε2/12-10-2023 εγκυκλίου Μεταθέσεων για το έτος 2024. Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις  προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στην ανωτέρω εγκύκλιο, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση  έως και 15 ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

Δείτε την αίτηση για αμοιβαία μετάθεση που στάλθηκε από το τμήμα Γ΄ του ΥΠΑΙΘA.

You May Also Like