Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα οριστικών τοποθετήσεων

Ανακοινώνεται ο προσωρινός πίνακας οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Διεύθυνσης Π.Ε. Λευκάδας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 06/30-05-2024 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Λευκάδας και καλούνται με την υπ’ αρ. 902/30-05-2024 πρόσκληση του Διευθυντή Π.Ε. Λευκάδας οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν γραπτές αντιρρήσεις επί του πίνακα από Παρασκευή 31/5/2024 έως και Πέμπτη 06/6/2024

You May Also Like