Προκήρυξη πλήρωσης θέσης υποδιευθυντών 1ου και 3ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. 3037/19-10-2018 Προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας σχετικά με την πλήρωση θέσης υποδιευθυντών 1ου και 3ου Δ. Σχ. Λευκάδας. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας από 19/10/2018 έως και 29/10/2018. Συνοδευτικά, πρέπει να καταθέσουν κατά το ανωτέρω διάστημα τον απαραίτητο φάκελο δικαιολογητικών και την απαιτούμενη υπεύθυνη δήλωση. Η διαδικασία επιλογής υποδιευθυντών βασίζεται στον Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, Α΄) και στην υπ’ αρ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4412, Β΄) Υπουργική Απόφαση.

You May Also Like