Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Β΄Υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας

Διαβάστε την υπ’ αρ. πρωτ. 2529/25-09-2019 προκήρυξη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας για την πλήρωση της θέσης του Β΄υποδιευθυντή του 4ου Δ. Σχ. Λευκάδας.

Η αίτηση μαζί με την υπεύθυνη δήλωση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αρ. Φ.361.22/39/159796/Ε3/26-09-2018 (4412/τ.Β/03-10-2018) Υ.Α. και το άρ. 30, παρ. 06 του Ν.4547/2018 πρέπει να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας από 26/09/2019 έως και 04/10/2019.

You May Also Like