Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1256/1982

Σύμφωνα με τον Ν. 1256/1982, όσοι μισθωτοί του Δημοσίου έχουν πρόσθετες αμοιβές από άλλους Φορείς πέραν της οργανικής τους οφείλουν να υποβάλουν τη σχετική υπεύθυνη δήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου στα γραφεία της Διεύθυνσης μέχρι τη Δευτέρα, 16/01/2023.

Δείτε το σχετικό ενημερωτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

You May Also Like