Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ

Διαβάστε την υπ’ αρ. 36165/Ε2/29-03-2023 πρόσκληση του ΥΠΑΙΘ με την οποία καλούνται οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί Α/θμιας Εκπαίδευσης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών & ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής, καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) να υποβάλουν αιτήσεις μετάταξης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ.

Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης υποβάλλουν την/τις αίτηση/αιτήσεις μετάταξής τους ηλεκτρονικά στις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΠΕ & ΔΕ), στις οποίες ανήκουν οργανικά από 29-03-2023 έως και 11-04-2023.

You May Also Like