Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 – Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14.

Υποβολή αιτήσεων έως 19-08-2013.

You May Also Like