Ορισμός προέδρων και αναπληρωτών τους στα υπηρεσιακά συμβούλια για κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών

Κοινοποιούμε την υπ’ αρ. 2968/07-06-2017 απόφαση του Περ/κού Δ/ντή Εκπ/σης Ιονίων Νήσων σχετικά με τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωτή του στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την κρίση θεμάτων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας.

You May Also Like