Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των αδειών που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Read more

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α΄)

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ., Ν. 3528/2007)και του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και

Read more

Καθορισμός διαδικασίας χορήγησης εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης της εννιάμηνης άδειας ανατροφής τέκνων των μονίμων εκπαιδευτικών. Δείτε το σχετικό έγγραφο

Read more

Χορήγηση – Ανανέωση άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για υποτρόφους του Ι.Κ.Υ ) για το σχολικό έτος 2013-2014 – Χορήγηση – Ανανέωση αδειών χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών

Κοινοποιούμε έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. που αφορά αιτήσεις εκπαιδευτικών για χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-14. Υποβολή αιτήσεων έως 19-08-2013.

Read more

Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Κοινοποιούμε το υπ’ αρίθμ. 155734/Δ1/10-12-2012 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΠΑ με θέμα Υπολογισμός αναρρωτικής άδειας ως χρόνου πραγματικής διδακτικής προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Read more

Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Για το σχολικό έτος 2012-13 είναι δυνατή μόνο η χορήγηση άδειας χωρίς αποδοχές για ολοκλήρωση σπουδών. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 20-07-2012. Δειτε σχετ: Αναστολή χορήγησης-ανανέωσης

Read more