Κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 135935/Ε1/23-08-2016 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ, καλούνται οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/τ. Β΄/07-12-2015) υπουργικής απόφασης, και ενδιαφέρονται για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης, συνυπολογιζόμενων και των νεοϊδρυθέντων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 128724/Δ3/03-08-2016 (ΦΕΚ 2540 Β΄), να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης έως και τη Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης.

Δείτε τη σχετική δήλωση.

You May Also Like